Huisregels

In het onderstaande reglement zijn de huisregels te vinden die in onze bioscoop gelden. Bij overtreding van één van de onderstaande huisregels kan de toegang onmiddellijk worden ontzegd en aan de politie worden gemeld.

1. Toepassing
1.1 Deze huisregels zijn van toepassing in De Bios Drachten. De Bios Drachten wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat het volledige gebouw met de daarbij behorende infrastructuur.
1.2 Het betreden van De Bios Drachten impliceert dat iedere bezoeker kennis heeft genomen van het reglement, de bepalingen ervan aanvaardt en ze zal naleven.

2. Toegang
2.1. Na de ticketcontrole en in de zalen dient iedere bezoeker te beschikken over een geldig filmticket of een geldig aankoopbewijs van een online bestelling die recht geeft op één of meerdere bioscooptickets. Een ticket verleent eenmalig toegang tot de desbetreffende filmvertoning. Het ticket dient gedurende de gehele filmvertoning bewaard te worden.
2.2 Iedere bezoeker die schade toebrengt aan personen, gebouwen, materiaal toebehorend aan De Bios Drachten, wordt volledig aansprakelijk gesteld voor alle schade met inbegrip van gevolgschade. Ouders en begeleiders worden ten alle tijden aansprakelijk gesteld voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen.
2.3 De Bios Drachten heeft het recht de toegang tot de bioscoop te ontzeggen aan personen die:
- kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel.
- de openbare orde verstoren of hinderlijk gedrag vertonen.
- zich schuldig maken aan ongewenste gedragingen, ongewenste intimiteiten, agressief gedrag of racisme.
2.4 Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden en blindengeleidehonden.
2.5 Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
2.6 Een medewerker van De Bios Drachten kan vragen om inzage te krijgen in de (hand)bagage.
2.7 Het is verboden de volgende voorwerpen mee te nemen: flessen, glazen, blikken, opwekkende middelen, ontvlambare producten, projectielen, explosieven, spuitbussen, opname-apparatuur, rolschaatsen, skates, skateboards, (vouw)fietsen en wapens. Bioscoopmedewerkers kunnen om afgifte van dergelijke voorwerpen verzoeken. De toegang kan worden ontzegd aan eenieder die zich tegen afgifte verzet.
2.8 Het is niet toegestaan drink- of etenswaren mee te nemen die niet aan het buffet in De Bios Drachten zijn gekocht.
2.9 Tijdens het bioscoopbezoek kunnen sommige voorwerpen tijdelijk worden bewaard. De bezoeker geeft deze voorwerpen vrijwillig af.

3. Tickets
3.1 Gereserveerde tickets dienen 15 minuten voordat de vertoning begint, te zijn afgehaald. Niet opgehaalde reserveringen komen te vervallen en belanden in de vrije verkoop.
3.2 Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen gratis toegang indien een geldig leeftijdsbewijs kan worden voorgelegd aan de ticketkassa. Zij dienen in dat geval op de schoot te zitten van een betalende volwassene. Indien dit niet wenselijk is dient tegen normaal tarief een ticket gekocht te worden.
3.3 Een bioscoopticket voor een bepaalde filmvertoning is niet inruilbaar voor een bioscoopticket voor een andere filmvertoning, noch voor geld of een bioscoopvoucher.
3.4 Een bioscoopbon is inruilbaar voor een bioscoopticket, hetzij voor een film naar keuze, hetzij voor de film zoals aangeduid op de bon. Bioscoopbonnen zijn niet geldig voor speciale voorstellingen. De bioscoopbon is enkel geldig tijdens de geldigheidsduur zoals aangegeven op de bon. Een vervallen bioscoopbon wordt in geen geval ingeruild voor geld of voor een bioscoopbon met een latere vervaldatum.
3.5 De Nationale Bioscoopbon, de Biosbon en de Friese Bioscoopbon zijn te gebruiken voor elke gewenste voorstelling.
3.6 Bij online ticketverkoop is het alleen mogelijk reguliere tickets aan te schaffen middels iDeal. Het is niet mogelijk gebruik te maken van kortingsacties, in dat geval koop je tickets aan de ticketkassa.

4. Bioscoopcomplex
4.1 In De Bios Drachten is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden:
- te roken, dit geldt ook voor de elektrische sigaret. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Bezoekers die het rookverbod overtreden, worden aansprakelijk gesteld voor de door de overheid opgelegde sancties met inbegrip van gevolgschade.
- om foto- video- of audio-opnames te maken.
- het bioscoopscherm in de zalen aan te raken.
- zich te bevinden in de niet publieke ruimtes.
- schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouw en materiaal toebehorend aan De Bios Drachten (met inbegrip van het scherm in de zalen).
- de orde te verstoren, het comfort en de veiligheid van andere bezoekers en bioscoopmedewerkers in het gedrang te brengen.
4.2 Indien er wordt vastgesteld dat er tijdens de filmvertoning opnames worden gemaakt, zal de bezoeker het opnametoestel onmiddellijk afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Voor elke opname wordt er aangifte gedaan bij de politie.
4.3 Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. In geval van twijfel wordt er om een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Bij twijfel en het ontbreken van een geldig legitimatiebewijs is alcoholverkoop uitgesloten.
4.4 Bezoekers deponeren afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken.
4.5 Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij de bedrijfsleiding.

5. Veiligheid
5.1 De Bios Drachten kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of ongevallen. Het betreden van de bioscoop is volledig op eigen risico.
5.2 De Bios Drachten is voorzien van cameratoezicht. Iedere bezoeker kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en opslaan van camerabeelden gebeurt met het oog op handhaving en naleving van de veiligheid. Camerabeelden worden enkel vrijgegeven nadat er aangifte is gedaan, de beelden worden enkel aan de politie verstrekt.
5.3 Omwille van veiligheidsredenen kan De Bios Drachten een filmvertoning onderbreken of stop zetten, het gebouw gedeeltelijk of in zijn geheel ontruimen of bezoekers die zich niet aan de bepalingen van het reglement houden uit de bioscoop laten verwijderen.
5.4 In geval van evacuatie dient de bezoeker de aanwijzingen van de bioscoopmedewerkers op te volgen.

6. Films
6.1 Bezoekers jonger dan 16 jaar krijgen geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdsgrens 16 of 18 jaar. Ook niet onder begeleiding van een volwassene. In geval van twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Bij twijfel en het ontbreken van een geldig legitimatiebewijs wordt de toegang geweigerd. Bij films met de overige leeftijdsgrenzen worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
6.2 Tijdens een filmvertoning is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.

7. Parkeren
7.1 De bestuurders van een voertuig worden verzocht hun voertuig op de daartoe voorziene parkeerplaatsen te plaatsen.
7.2 Fietsers worden verzocht hun fiets te plaatsen in de daarvoor voorziene fietsenstallingen. Wanneer fietsen op plaatsen staan waar die niet horen, worden ze verplaatst.
7.3 De Bios Drachten is niet verantwoordelijk voor enige vorm van diefstal, beschadiging of lichamelijk letsel. Parkeren op het terrein van De Bios Drachten is op eigen risico.
7.4 Het parkeerterrein rondom De Bios Drachten is uitsluitend bedoeld voor bezoekers van De Bios Drachten en klanten van aangrenzende bedrijven.